Idioma Idioma

Blogs Blogs

Trang web t? v?n tu?i hoa tr?c tuy?n

Trang web tuvantuoihoa.org.vn là trang web dành cho v? thành niên. ??n v?i trang web, b?n có th? tìm ki?m thông tin; G?i các câu h?i và th? cho chúng tôi ?? ???c th?o lu?n/t? v?n; Nh?n ???c thông tin, ki?n th?c ho?c t? v?n v? HIV/AIDS, các b?nh lây truy?n qua ?u?ng tình d?c, phòng tránh thai, các m?i quan h?, giao ti?p và còn nhi?u ch? ?? khác n?a.

M?c tiêu c?a trang web

D? án này ???c th?c hi?n ?? nâng cao nh?n th?c và hi?u bi?t c?a v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n tình d?c. Vi?c này bao g?m:

 • Giúp v? thành niên có ???c thông tin chính xác v? k? n?ng cu?c s?ng và s?c kho? sinh s?n tình d?c.
 • T?o ra m?t di?n ?àn cho v? thành niên tìm ki?m ki?n th?c, th?o lu?n nâng cao hi?u bi?t c?a h? và h? có kh? n?ng t? gi?i quy?t các v?n ?? cá nhân c?a mình.
 • Cung c?p d?ch v? t? v?n bí m?t và d?u tên cho v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n và tình d?c.
 • T?ng c??ng n?ng l?c cho các cán b? y t? và nhân viên d? án trong vi?c cung c?p d?ch v? t? v?n, c?ng c? m?i quan tâm c?a h? ??i v?i ho?t ??ng t? v?n, ch?m sóc s?c kho? sinh s?n và tình d?c cho v? thành niên.

Chi ti?t v? d? án các b?n có th? xem t?i: http://www.adravietnam.org/

Nhà t?i tr? trang web

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c th?c hi?n là nh? có s? tài tr? c?a nhân dân Australia thông qua ADRA Australia

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c lâm (ADRA) là m?t T? ch?c Phi Chính ph? Qu?c t? có các ho?t ??ng t?i Vi?t Nam t? n?m 1988 và chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 1992.

T? khi chính th?c thành l?p v?n phòng t?i Vi?t Nam n?m 1992, ADRA t?i Vi?t Nam ?ã th?c thi g?n 100 d? án trên h?n 50 t?nh thành c?a Vi?t Nam. Phù h?p v?i xu h??ng c?a m?ng l??i ADRA toàn c?u, các ch??ng trình c?a ADRA t?i Vi?t Nam tr? nên t?ng c??ng t?p trung vào các nhu c?u v? l?nh v?c y t? bao g?m ch?m sóc bà m? mang thai, s?c kho? sinh s?n tình d?c v? thành niên, HIV/AIDS, c? s? h? t?ng và xây d?ng n?ng l?c.

C? trên toàn c?u và ? Vi?t Nam, ADRA có m?t h? th?ng r?t m?nh v? l?p ch??ng trình y t? d?a vào sáng ki?n ??nh h??ng c?ng ??ng bao g?m t?p hu?n v? s?c kho? sinh s?n tình d?c, ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng ng??i s?ng chung v?i HIV/AIDS. ADRA c? g?ng ??m b?o tính công b?ng v? l?i ích c?a ch??ng trình cho các thành viên d? b? t?n th??ng nh?t c?a c?ng ??ng ? n?i mà nó ho?t ??ng.

T? ch?c ADRA

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c Lâm là m?t t? ch?c nhân ??o toàn c?u c?a H?i thánh C? ??c Ph?c Lâm th? hi?n tình yêu và lòng nhân t? c?a Chúa.

S? m?nh c?a ADRA

ADRA chung tay v?i nh?ng ng??i nghèo và ng??i g?p hoàn c?nh khó kh?n ?? làm nên m?t s? thay ??i công b?ng và tích c?c thông qua vi?c nâng cao s? h?p tác và hành ??ng có trách nhi?m.

T?m nhìn c?a ADRA

ADRA là m?t m?ng l??i hi?u qu?, chuyên nghi?p và luôn h?c h?i th? hi?n tính minh b?ch và s? liêm chính. ADRA ti?p c?n các qu?c gia, trao quy?n và lên ti?ng vì nh?ng ng??i y?u th? và có nguy c? b? r?i ro nh?m ??t ???c s? thay ??i b?n v?ng, ?o l??ng ???c và có ?? tài li?u d?n ch?ng trong cu?c s?ng và trong xã h?i.

??n v? ?i?u hành

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c ???c ?i?u hành và qu?n lý b?i Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng.

Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh la? tô? ch??c tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng, th??c hiê?n ch??c n?ng tham m?u giu?p Gia?m ?ô?c S?? Y tê? qua?n ly? Nha? n???c vê? công ta?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh bao gô?m ca?c li?nh v??c: qui mô dân sô?, c? câ?u dân sô? va? châ?t l???ng dân sô?, chi? ?a?o va? th??c hiê?n ca?c hoa?t ?ô?ng chuyên môn nghiê?p vu? vê? Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh trên ?i?a ba?n ti?nh.

Chi cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh ti?nh chi?u s?? chi? ?a?o, qua?n ly? vê? tô? ch??c, biên chê? va? công ta?c cu?a S?? Y tê?, ?ô?ng th??i chi?u s?? chi? ?a?o, h???ng dâ?n, kiê?m tra vê? nghiê?p vu? cu?a Tô?ng cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh thuô?c Bô? Y tê?. Chi ti?t v? c? c?u t? ch?c và ?i?u hành website tuvantuoihoa.org.vn xem t?i https://tuvantuoihoa.org.vn/co-cau-to-chuc

Chúng tôi hy v?ng nh?n ???c s? h? tr?, các ý ki?n ?óng góp ?? c?i thi?n n?i dung và b? c?c c?a trang web này. Xin hãy liên h? và h?p tác cùng chúng tôi chia s? các ý t??ng c?a các b?n v?i trang web “T? v?n Tu?i hoa”.

K?t n?i v?i t? v?n tu?i hoa qua m?ng xã h?i

https://congnghe.tuoitre.vn/tu-van-tuoi-hoa-truc-tuyen-40318.htm
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/27288/trang-web-c7911%3Ba-nh7919%3Bng-quot%3Bchuy7879%3Bn-kho-noiquot%3B

http://vnu.edu.vn/eng/?C1635/N2665/page8

https://ngoisao.net/thoi-cuoc/bat-benh-online-2473650.html

https://www.facebook.com/tuvantuoihoavn/

https://twitter.com/TVnTuiHoa1

https://www.instagram.com/tuvantuoihoavn/

https://www.linkedin.com/in/tuvantuoihoavn/

https://www.pinterest.com/tuvantuoihoavn/

https://soundcloud.com/tuvantuoihoavn

https://myspace.com/t.v.n.tu.i.hoa

https://www.youtube.com/channel/UCKvLF8WX3HgkVPOjA5KlJMA

https://tuvantuoihoavn.tumblr.com/

https://about.me/tuvantuoihoavn

https://trello.com/tuvantuoihoavn

https://www.reddit.com/user/tuvantuoihoavn/

https://tuvantuoihoavn.medium.com/

https://www.scoop.it/u/tuvantuoihoavn-gmail-com

https://www.quora.com/profile/Tu%E1%BB%95i-Hoa-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n

https://www.evernote.com/shard/s342/client/snv?noteGuid=5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1&noteKey=c0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs342%2Fsh%2F5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1%2Fc0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&title=T%25C6%25B0%2BV%25E1%25BA%25A5n%2BTu%25E1%25BB%2595i%2BHoa

https://www.flickr.com/people/189421050@N02/

https://www.plurk.com/tuvantuoihoavn

https://www.instapaper.com/p/tuvantuoihoavn

https://www.mixcloud.com/tuvantuoihoavn/

https://speakerdeck.com/tuvantuoihoavn

https://angel.co/u/tuvantuoihoavn

https://digg.com/@tuoi-hoa-tu-van43979

https://www.indiegogo.com/individuals/24211303

https://vi.gravatar.com/tuvantuoihoavn

https://500px.com/p/tuvantuoihoavn

https://ask.fm/tuvantuoihoavn

https://www.behance.net/tvntuihoa

https://www.codecademy.com/profiles/tuiHoaTVn9313673090

https://www.couchsurfing.com/users/2013352689

https://getpocket.com/@9c4T2A8cg040Vpb03cdZW6bdcFp9gb884d1C77i667T5b0Ri739c3D8ahM1ya7c1

https://www.goodreads.com/user/show/118851406-tuvantuoihoavn

https://issuu.com/tuvantuoihoavn

https://www.lonelyplanet.com/profile/tuvantuoihoavn545874

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/19067016?s_tid=gn_comm

https://www.reverbnation.com/artist/tuvantuoihoavn

https://stackoverflow.com/users/story/13994497

https://www.threadless.com/@tuvantuoihoavn/activity

https://dribbble.com/tuvantuoihoavn

https://vimeo.com/tuvantuoihoavn

https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5nNYJ87mZdxzF97GU7HJRSD4AIY5HdBN8OBVt-WFOvhNa__0tPAe5xQ3Or-mPi_13858cx3fn5_b9qgyxZi7NtqrDbRxrjCoV2C--Gz_GqkoOI-T4&user=3LK7dnwAAAAJ

https://www.producthunt.com/@tu_i_hoa_t_v_n

https://orcid.org/0000-0001-9950-8004

http://www.video-bookmark.com/user/tuvantuoihoavn

http://www.socialbookmarkssite.com/user/tuvantuoihoavn

https://www.deviantart.com/tuvantuoihoavn

https://tuvantuoihoavn.livejournal.com/profile

http://www.authorstream.com/tuvantuoihoavn/

http://www.folkd.com/user/tuvantuoihoavn

https://slashdot.org/~tuvantuoihoavn

https://profile.hatena.ne.jp/tuvantuoihoavn/

https://www.ohay.tv/profile/tuvantuoihoavn

https://write.as/obu3ifhxhmudcvjy.md

https://weheartit.com/tuvantuoihoavn

https://www.wishlistr.com/tuvantuoihoavn

https://ello.co/tuvantuoihoavn

https://social.msdn.microsoft.com/Profile/T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20Tu%E1%BB%95i%20Hoa

https://gitlab.com/tuvantuoihoavn

https://band.us/page/80746473

https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/78349

https://giphy.com/channel/tuvantuoihoavn

https://www.intensedebate.com/profiles/tuvantuoihoavn

https://stocktwits.com/tuvantuoihoavn

https://community.ultimaker.com/profile/405550-tuvantuoihoavn/

http://www.mobypicture.com/user/tuvantuoihoavn/view/20824086

https://www.videomaker.com/author/tuvantuoihoa/

https://wanelo.co/tuvantuoihoavn

https://tinychat.com/room/tuvantuoihoavn

https://edocr.com/user/tuvantuoihoavn

https://forums.digitalcameraworld.com/members/tuvantuoihoavn.3104/#about

https://www.play.fm/tuvantuoihoavn

https://www.misterpoll.com/users/604768

https://www.gamespot.com/profile/tuvantuoihoavn/about-me/

https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/27207180

https://www.spreaker.com/user/13435822

https://www.blogtalkradio.com/tuvantuoihoavn

https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1200894

https://visual.ly/users/tuvantuoihoavn/portfolio

https://seekingalpha.com/user/52726759/followers

https://myanimelist.net/profile/tuvantuoihoavn

https://www.raspberrypi.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=353468

http://www.cplusplus.com/user/tuvantuoihoavn/

https://slides.com/tuvantuoihoavn

https://tinhte.vn/members/tuvantuoihoavn.2764482/

https://www.handheld.com.vn/members/tuvantuoihoavn.403095/#about

http://forum.diadiemanuong.com/home/users/162595/?tab=activitystream&type=user#activitystream

https://www.2banh.vn/members/tuvantuoihoavn.99713/

https://www.localguidesconnect.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1288452

https://sketchfab.com/tuvantuoihoavn

https://tapas.io/tuvantuoihoavn

https://www.question2answer.org/qa/user/tuvantuoihoavn

https://talk.plesk.com/members/tuvantuoihoavn.214179/#about

https://nootheme.com/forums/users/tuvantuoihoavn/edit/?updated=true

https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://sc.hkex.com.hk/TuniS/tuvantuoihoa.org.vn

https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://qatar.vcu.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://clubs.london.edu/click?r=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.advancedtherapyinfo.gov.hk/gb/unigb//tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/tuvantuoihoa.org.vn/

Trung Tâm Chân Nguyên N?i Ch?p Cánh ??c M? Con Tr?

Làn da m?m m?n c?a bé là t?m lá ch?n thi?t y?u có m?t không hai b?o v? con v?i th? gi?i bên ngoài. Và trung tâm ?ông y Chân Nguyên không ch? bi?t ??n v?i ??i ng? Bác s? khám ch?a b?nh v? da chuyên nghi?p mà còn khi?n nhi?u ng??i tin yêu b?i tích c?c t? ch?c các ch??ng trình, ho?t ??ng c?ng ??ng ý ngh?a cho con tr?.

?ông y Chân Nguyên - ??m m?m nh?ng ??c m?

Nhân ngày Qu?c t? thi?u nhi 1/6 qua, Trung tâm da li?u Chân Nguyên ?ã ?? l?i r?t nhi?u c?m xúc, k? ni?m khó quên v?i các bé và cha m? khi ??n tham gia ch??ng trình.

Phòng khám Chân Nguyên tin r?ng “Thành công ngày mai b?t ??u t? ??c m? hôm nay”, và s? h?u làn da m?n màng kh?e m?nh s? giúp con t? tin ?? t?ng b??c ??t ???c nh?ng thành công ?y. Ch??ng trình “Vì Làn Da Tr? Nh?” t? ch?c vào ngày 1/6 - 3/6 t?i Trung tâm Da li?u Chân Nguyên v?a qua khuy?n khích các b?c ph? huynh và bé chia s? nh?ng gi?c m? ??ng th?i không ng?ng nuôi d??ng và ch?p cánh nh?ng m? ??c ?y.

Chân Nguyên ??ng hành bên cha m? ?? các bé luôn ???c h?nh phúc, vui v? khi lo?i b? các b?nh ngoài da. Ch??ng trình ??c bi?t “Vì Làn Da Tr? Nh?” nhân k? ni?m Qu?c t? thi?u nhi ?ã ?? l?i nh?ng xúc c?m t?i nhi?u gia ?ình có con nh?:

 • - Trung tâm da li?u Chân Nguyên h? tr? 4 thang thu?c t?m tr? giá 500.000 VN? cùng các ph?n quà h?nh phúc cho bé t?i phòng khám.
 • - Ch??ng trình áp d?ng cho các b?nh nhi t? 0 - 10 tu?i và ???c t? ch?c t? 01/06 ??n 03/06

Bên c?nh nh?ng ph?n quà h?t s?c ý ngh?a, các bé và cha m? còn t? tay ghi l?i nh?ng ??c m? vào m?u gi?y nh? nh? mu?n g?i g?m nh?ng n?i ni?m trong lòng:

“Con ??c mình mau kh?i b?nh ngoài da và ??c c? nhà mình kh?e m?nh. Chúc Trung tâm Chân Nguyên ch?a ???c kh?i b?nh cho nhi?u b?nh nhân nh? con ?? b? m? không lo l?ng n?a, con có th? kh?e m?nh làm nhi?u ?i?u con thích" - Chia s? t? bé Hoàng Minh (10 tu?i, Hà N?i).

“M? mong con có làn da ??p, kh?e m?nh, không còn ng?a. Nh?ng lúc nhìn con gãi m? r?t th??ng. C?u mong m?i ?i?u t?t ??p s? ??n v?i con! Thiên th?n nh? c?a m?!” - Chia s? t? m? Nguy?n Th? Ph??ng nh? nói lên ??c mong c?a bi?t bao ng??i.

Trung tâm da li?u Chân Nguyên - Làn da kh?e, ch?p cánh ??c m? con tr?

Bà Nguy?n Th? Ph??ng, Giám ??c Trung tâm da li?u Chân Nguyên chia s?: “???c nhìn các bé và cha m? vui c??i khi không còn khó ch?u b?i nh?ng b?nh ngoài da, chính là ??ng l?c ?? trung tâm c? g?ng h?n m?i ngày.”

???c bi?t, phòng khám ?ông y Chân Nguyên s? còn ti?p t?c th??ng xuyên t? ch?c các ho?t ??ng ch?m sóc và b?o v? làn da bé v?i m?c ?ích giúp con tr? kh?e m?nh h?n m?i ngày, nuôi d??ng nh?ng ??c m? c?a con.

Ch??ng trình k?t thúc ?? l?i cho các bé và cha m? nh?ng ni?m vui và hy v?ng vào t??ng lai t?t ??p h?n. C?ng ?? l?i cho toàn th? nhân viên phòng khám Chân Nguyên ??ng l?c l?n h?n làm vi?c và ti?p t?c chia s? cho c?ng ??ng.

M?c dù “Vì làn da tr? nh?” ch? là m?t ho?t ??ng nh?, nh?ng v?i ý ngh?a c?a nó s? c? v? tinh th?n các em nh? và cha m?, giúp chia s? ??ng l?c v?i nh?ng ??n v? khác c?ng hi?n cho xã h?i nhi?u h?n. Chân Nguyên mong mu?n s? mang ??n m?t mùa hè ??y ý ngh?a ??i v?i các em và c? các b?c ph? huynh, ?? nh?ng ??c m? c?a con tr? ???c nuôi d??ng và phát tri?n v?ng ch?c.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên - Giúp con có làn da kh?e, v??n cao nh?ng ??c m?!

 • ??a ch?: S? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i
 • ?i?n tho?i: 0988.016.220

Link bài g?c: https://www.nguoiduatin.vn/dong-y-chan-nguyen-noi-chap-canh-uoc-mo-con-tre-a441997.html

Nh?ng thông tin khác v? TT Chân Nguyên

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen

http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen

http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen

https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen

http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen

http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/

https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen

https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen

http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen

https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/

https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/

http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen

https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen

https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen

https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/

http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen

http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen

http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen

http://www.ha.ae/web/dongychannguyen

http://www.cened.it/web/dongychannguyen

https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen

https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen

https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen

http://www.curit.it/web/channguyen

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen

https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen

http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen

https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen

http://sostrader.it/web/dongychannguyen

http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen

http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen

https://www.siose.es/web/dongychannguyen

https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/

https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen

http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen

https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen

https://www.instagram.com/dongychannguyen/

https://www.linkedin.com/company/dongychannguyen/about/

https://www.pinterest.com/dongychannguyen/

https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/

https://dongychannguyen.tumblr.com/

https://www.reddit.com/user/dongychannguyen

https://dongychannguyen.medium.com/

https://dongychannguyen.business.site/

https://vk.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.blogspot.com/

https://dongychannguyen.home.blog/

https://linkhay.com/u/dongychannguyen

https://sites.google.com/view/dongychannguyen/

https://www.behance.net/dongychannguyen

https://dongychannguyen.hatenablog.com/

https://dongychannguyen.webflow.io/

https://dongychannguyen.over-blog.com/

http://dongychannguyen.simplesite.com/

https://gumroad.com/dongychannguyen

https://dashburst.com/dongychannguyen/

http://upvidhansabhaproceedings.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.ospedalesacrocuore.it/vi/web/dongychannguyen

https://creodias.eu/web/dongychannguyen/

https://fondazionearching.it/web/dongychannguyen

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/dongychannguyen

https://clickon.extrasys.it/web/dongychannguyen/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=14071

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/de_DE/web/dongychannguyen

https://ehealth.serres.gr/web/dongychannguyen/

http://www.cementomagno.com:8080/web/dongychannguyen

https://portal.squ.edu.om/web/dongychannguyen

http://sgm.controlminero.gob.ec/web/dongychannguyen/

https://www.investinextremadura.com/web/dongychannguyen/kienthucsuckhoe

http://intranet.immobilierela.be/web/dongychannguyen

http://services.fepem.fr/web/dongychannguyen

http://www.grupoagroempresa.com.ar/web/dongychannguyen/

http://riffster.omegabit.com/web/dongychannguyen

https://versus.esmo.sk/web/dongychannguyen

https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/dongychannguyen/

http://www.laziocreativo.it/web/dongychannguyen

http://zzdosp.zhangzidao.cn/web/dongychannguyen

https://talentmaschine.de/web/dongychannguyen

https://hcen.salud.uy/web/dongychannguyen/

https://www.dharmaoverground.org/web/dongychannguyen/

http://www.mondiamediamena.com/web/dongychannguyen/

https://www.sbbe-edu.gr/web/dongychannguyen/

http://www.eklipse-mechanism.eu/web/dongychannguyen/

https://entreprises.cnmsante.fr/web/dalieuchannguyen

https://www.metajsolution.it/web/dongychannguyen

http://capitoloprovinciale.provinciaromanafbf.it/web/dongychannguyen/

https://cityofkozani.gov.gr/web/dongychannguyen/

https://www.medicaltopjobs.de/web/dongychannguyen/

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/dongychannguyen/

http://meschadmin.suggesto.eu/web/dongychannguyen/

http://www.cnss.tn/en/web/dongychannguyen/

https://www.pugliaxp.it/web/dongychannguyen/

https://www.aarogyasri.telangana.gov.in/web/dongychannguyen/

http://www.odrportal.hu/web/dongychannguyen/

https://siigap.cjneamt.ro/web/dongychannguyen

http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/dongychannguyen

http://wiedza.imp.lodz.pl/web/dongychannguyen

http://rg.ipm.edu.mo/web/dongychannguyen/

http://sd-50592.dedibox.fr/web/dongychannguyen

https://casprod.lgaq.asn.au/web/dongychannguyen/

http://krasnodar.litemedica.ru/web/dongychannguyen

https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/web/user.46547887

http://www.apsppievedibono.it/web/dongychannguyen

http://portal.cover-zzp.nl/web/dongychannguyen

http://portal.cover-rb.nl/web/dongychannguyen

https://ovk-group.ru/web/dalieuchannguyen

http://179.27.60.196/web/dongychannguyen/

https://geoportal.kraj-lbc.cz/web/dongychannguyen

http://folkartery.math.bas.bg/web/dongychannguyen/

https://sparc-robotics-portal.eu/web/dongychannguyen

http://www.sunflowerbeautysalon.co.za/sr_RS_latin/web/dongychannguyen/suckhoe?p_p_auth=LVOwOA48&p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

https://www.webapps.lrz.de/web/dongychannguyen/

https://learn.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/

https://portal.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/home?p_auth=aoKcPJJF&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

https://stpeterline.com/en/web/dalieuchannguyen

http://bim.shjx.org.cn/web/dalieuchannguyengmail.com

http://www.caballotambo.com/web/dongychannguyen

http://empleo.nortempo.com/web/dongychannguyen

http://portal.cover-aov.nl/web/dongychannguyen/

http://www.cover-coach.nl/web/dongychannguyen/

http://securefile.co/web/dongychannguyen

https://greenwaterdivers.nrgie.net/web/dongychannguyen

https://radio-channel10.de/web/dalieuchannguyen/

https://innovation.cccb.org/web/dongychannguyen

http://fbpidi.gov.et/web/dongychannguyen/

https://www.rakennerahastot.fi/web/dalieuchannguyen

http://wsguardian.co/web/dongychannguyen

http://www.pullmancosta.cl/web/dongychannguyen

http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/dalieuchannguyen

http://www.1080.vn/web/dongychannguyen

https://www.budapestkozut.hu/web/dongychannguyen/

https://www.eco2cir.eu/web/dongychannguyen/blog?p_auth=8wBZre2i&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

Trung Tâm Chân Nguyên K? th?a Và Phát Tri?n

K? th?a tinh hoa c?a n?n ?ông y ngàn n?m, phát huy nh?ng ti?n b? c?a y h?c hi?n ??i, b?ng cái tâm và cái t?m c?a nh?ng ng??i th?y thu?c có trình ?? chuyên môn cao, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên ?ã ?i?u tr? thành công cho hàng ngàn b?nh nhân m?c các ch?ng b?nh khó.

Xu h??ng tìm v? c?i ngu?n thiên nhiên, tin dùng ?ông y

N?n ?ông y Vi?t Nam có l?ch s? hàng ngàn n?m t? thu? vua Hùng d?ng n??c. ??n nay, các bài thu?c ?ông y v?n kh?ng ??nh ???c giá tr? và ch?ng minh tính hi?u qu?, ?áng tin c?y và ??c bi?t là không gây các tác d?ng ph?. H?u h?t các v? thu?c, bài thu?c trong y h?c c? truy?n ?ã ???c s? d?ng lâu ??i, sàng l?c qua nhi?u th? h?.

Ngoài ra, không ch? tác ??ng vào chính c?n b?nh c?n ?i?u tr?, ?ông y còn chú tr?ng ??n vi?c nâng cao s?c kh?e t?ng th? cho b?nh nhân, t? ?ó, ??t k?t qu? v?a b?n lâu, c? th? c?ng t?ng kh? n?ng mi?n nhi?m v?i nhi?u b?nh khác.

Chính nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t ?ó, c?ng v?i vi?c s? d?ng các nguyên li?u là th?o d??c hoàn toàn t? thiên nhiên, trong ch?a b?nh nói chung, ?i?u tr? các v?n ?? v? da li?u nói riêng, ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.


Các bài thu?c ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.

Chân Nguyên - t?o d?ng t? ??c m? chân thành c?a ng??i th?y thu?c

Luôn tâm ni?m l??ng y là chìa khoá giúp b?nh nhân chi?n th?ng b?nh t?t, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên xây d?ng ??i ng? nh?ng ng??i th?y thu?c t?n tâm, có trình ?? cao, h?t lòng vì ng??i b?nh. Giám ??c Trung tâm - bác s?, th?c s? Nguy?n Th? Ph??ng là m?t ?i?n hình nh? v?y.

Xu?t thân t? m?t gia ?ình b?n ??i làm ngh? b?c thu?c tr? b?nh da li?u, ngay t? nh?, bác s? Nguy?n Th? Ph??ng ?ã ?p ? ??c m? theo ?u?i ngh? y ?? v?n d?ng y h?c hi?n ??i ti?p t?c phát huy bài thu?c quý c?a gia ?ình. Sau 6 n?m mi?t mài h?c t?p t?i H?c vi?n Y h?c c? truy?n Tu? T?nh, ch? ti?p t?c ch??ng trình cao h?c và ?ã t?t nghi?p h?ng ?u th?c s? y h?c c? truy?n. ???c ti?p xúc v?i nhi?u b?nh nhân, ?úc rút thêm nhi?u kinh nghi?m quý, ch? càng tâm ni?m ph?i c? g?ng ?em l?i cu?c s?ng t?t h?n cho ng??i b?nh.

Ch? Ph??ng chia s?: “Càng h?c, càng làm, càng nh?n th?y có r?t nhi?u ?i?u c?n h?c h?i thêm. N?u quá trình khám và ?i?u tr? b?nh da li?u c?a ?ông y ??y ?p nh?ng khái ni?m tr?u t??ng v? âm d??ng, ng? hành, can, ph?, t?… thì Tây y ?em l?i cái nhìn chính xác, c? th? h?n t?ng lo?i b?nh”.

Chính vì v?y, ch? và ??i ng? y bác s? Chân Nguyên luôn xác ??nh, không ch?a b?nh m?t cách m? h?, mà ph?i qua xét nghi?m lâm sàng c?a Tây y, Chân Nguyên cam k?t ch?a lành b?nh da li?u, ??c bi?t là các b?nh nh? viêm da c? ??a, t? ??a, á s?ng... n?u s? d?ng ?úng li?u trình các bác s? ??a ra.

Xem thêm: Chân Nguyên ??ng hành cùng ch??ng trình “Vì s?c kh?e ng??i Vi?t” trên VTV2

Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên - N?i g?i tr?n ni?m tin y ??c

Trong l?n ??n th?m và làm vi?c t?i Chân Nguyên ngày 14-5, Th?y thu?c nhân dân, Ch? t?ch H?i ?ông y Hà N?i, ti?n s? Nguy?n H?ng Siêm ?ã ?ánh giá cao và dành nhi?u l?i khen ng?i v? n?ng l?c khám ch?a b?nh v? da t?i Chân Nguyên. Ti?n s? Siêm kh?ng ??nh: “Trung tâm ?ã k?t h?p nhu?n nhuy?n gi?a y h?c c? truy?n v?i y h?c hi?n ??i ?em l?i l?i ích cao nh?t cho b?nh nhân”.

V?i s? m?nh trao cho b?nh nhân lòng tin và s? chân thành, Chân Nguyên ?ang d?n tr? thành m?t trung tâm da li?u ?ông y hàng ??u, ???c ng??i b?nh g?i tr?n ni?m tin t?i Vi?t Nam. Chân Nguyên ???c ?ông ??o b?nh nhân tin c?y, tìm ??n nh? th? hi?n nh?ng giá tr? khác bi?t:

 • Chân Nguyên ?ã ???c S? Y t? Hà N?i c?p gi?y phép ho?t ??ng.
 • Trung tâm có các bác s? chuyên môn cao, t?n tâm v?i ngh? và v?i ng??i b?nh.
 • Chân Nguyên nói không v?i khám b?nh online và s? d?ng corticoid trong ?i?u tr?.

??i ng? bác s? t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

Corticoid trong l?nh v?c da li?u ?ang ???c coi là th?n d??c c?a tây y nh?ng nó là con dao hai l??i, gây loãng x??ng, loét d? dày, t?ng huy?t áp, gây huy?t kh?i làm ngh?n m?ch, gi?m s? ?? kháng c?a c? th? d? d?n ??n nhi?m trùng… ?ây chính là lý do Chân Nguyên tuy?t ??i không s? d?ng corticoid trong ?i?u tr? b?nh.

Bên c?nh các v? thu?c nh?: Tiêu s?ng th?y, M?c h?ng bì, H?a d??c thang..., Chân Nguyên s? d?ng các bài thu?c c? ph??ng nh? T? v?t tiêu phong ?m (dành cho ng??i b?nh mãn tính), B? trung ích khí, Quy t? thang… Nh?ng bài thu?c c? ph??ng ??u ???c các bác s? gia gi?m, ?i?u v? ?? phù h?p v?i c? ??a t?ng b?nh nhân giúp ng??i b?nh l?y l?i cân b?ng âm d??ng, ph?, t? ?i?u hòa giúp c? th? t? ch?a lành v?t th??ng, t? ?ó tr? t?n g?c c?n nguyên c?a b?nh.


Ng??i b?nh khám b?nh t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

T?t c? ??i ng? y, bác s? c?a Chân Nguyên ??u tin r?ng: Nh?ng gì xu?t phát t? trái tim s? ch?m t?i trái tim. B?n không ch? ???c ch?a lành b?nh v? da mà còn ???c s? chia m?i n?i ni?m, nh?n l?i nh?ng l?i gi?i cho m?i ?u t? trong cu?c s?ng b?ng s? chân thành, ?m áp trong t?ng c? ch?, hành ??ng.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên:

??a ch?: SS? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i

Website: Channguyen.vn

Hotline: 0988.016.220

Link bài vi?t g?c: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/940593/trung-tam-dong-y-da-lieu-chan-nguyen---ke-thua-va-phat-trien-nganh-dong-y-viet-nam

K?t n?i v?i ?ông Y Chân Nguyên

https://twitter.com/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/

https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/

https://www.pinterest.com/dongychannguyen/

https://about.me/dongychannguyen

https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/

https://soundcloud.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.tumblr.com/

https://myspace.com/dongychannguyen/

https://github.com/dongychannguyen

https://trello.com/dongychannguyen

https://www.reddit.com/user/dongychannguyen

https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen

https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1

https://medium.com/@dongychannguyen

https://dongychannguyen.business.site/

https://www.ok.ru/dongychannguyen

https://vk.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.blogspot.com/

https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207

https://dongychannguyen.home.blog/

https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3

https://dongychannguyen.postach.io/

https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12

https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen

http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen

https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/

https://imgur.com/user/dongychannguyen

https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen

https://www.plurk.com/dongychannguyen

https://flipboard.com/@dongychannguyen

https://mix.com/dongychannguyen
 https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen

https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/

https://angel.co/dongychannguyen

https://foursquare.com/dongychannguyen

http://bit.ly/dongychannguyen

https://vi.gravatar.com/dongychannguyen

https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/

https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/

https://www.indiegogo.com/individuals/20662561

https://500px.com/dongychannguyen

https://ask.fm/dongychannguyen

https://kinja.com/dongychannguyen

https://issuu.com/dongychannguyen

https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n

https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen

https://www.behance.net/dongychannguyen

https://codepen.io/dongychannguyen/

https://www.slideshare.net/dongychannguyen

https://www.reverbnation.com/dongychannguyen

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen

https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen

https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen

https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity

https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about

http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ

https://itsmyurls.com/dongychannguyen

https://www.producthunt.com/@dongychannguyen

http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019

https://orcid.org/0000-0002-8649-697X

https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen

http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen

https://www.deviantart.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.livejournal.com/profile

http://www.authorstream.com/dongychannguyen/

http://www.folkd.com/user/dongychannguyen

https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen

https://slashdot.org/~dongychannguyen

https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen

http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile

https://dongychannguyen.hatenablog.com/

https://write.as/dongychannguyen/

https://weheartit.com/dongychannguyen

https://www.wishlistr.com/dongychannguyen

https://moz.com/community/users/12924005

https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about

https://gust.com/companies/dongychannguyen

https://ello.co/dongychannguyen

https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen

https://dongychannguyen.carbonmade.com/

https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/

https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ

https://gitlab.com/dongychannguyen

https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449

https://www.vingle.net/posts/2594168

http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about

https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223

https://hubpages.com/@dongychannguyen

https://giphy.com/channel/dongychannguyen

https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/

https://8tracks.com/dongychannguyen

https://n4g.com/user/home/dongychannguyen

https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522

https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen

https://11x2.com/user/home/dongychannguyen

https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen

https://stocktwits.com/dongychannguyen

https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen

https://muckrack.com/dongychannguyen

https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen

https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen

https://linkhay.com/u/dongychannguyen

http://www.twipu.com/dongychannguyen

http://myfolio.com/dongychannguyen

https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999

http://www.abstractfonts.com/members/555505/

https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed

https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen

https://www.play.fm/dongychannguyen

https://tune.pk/user/dongychannguyen

https://www.misterpoll.com/users/482037

http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen

https://www.referralkey.com/dongychannguyen

http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/

https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen

http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/

https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen

https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/

https://able2know.org/user/dongychannguyen/

https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen

https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen

https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio

http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen

https://works.bepress.com/dongychannguyen/

https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/

https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen

https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/

https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen

https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen

https://pbase.com/dongychannguyen/profile

https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile

https://en.calameo.com/accounts/5889071

https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/

http://dongychannguyen.mihanblog.com/

https://layer8.space/@dongychannguyen

https://gab.com/dongychannguyen

https://kemonodon.club/@dongychannguyen

https://framapiaf.org/@dongychannguyen

http://0rz.tw/0ADDU

https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen

https://mastodon.host/@dongychannguyen

https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen

https://ika.queloud.net/@dongychannguyen

https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen

https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen

https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/

https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen

http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen

http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen

http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen

http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen

https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen

http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen

http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/

https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen

https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen

http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen

https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/

https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/

http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen

https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen

https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen

https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/

http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen

http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen

http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen

http://www.ha.ae/web/dongychannguyen

http://www.cened.it/web/dongychannguyen

https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen

https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen

https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen

http://www.curit.it/web/channguyen

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen

https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen

http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen

https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen

http://sostrader.it/web/dongychannguyen

http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen

http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen

https://www.siose.es/web/dongychannguyen

https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/

https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen

http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen

https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen

https://dongychannguyen.webflow.io/

https://dongychannguyen.over-blog.com/

http://dongychannguyen.simplesite.com/

https://gumroad.com/dongychannguyen

https://dashburst.com/dongychannguyen/

Mostrando 3 resultados.