Language Language

Blogs Blogs

«Back

Trung Tâm Chân Nguyên N?i Ch?p Cánh ??c M? Con Tr?

Làn da m?m m?n c?a bé là t?m lá ch?n thi?t y?u có m?t không hai b?o v? con v?i th? gi?i bên ngoài. Và trung tâm ?ông y Chân Nguyên không ch? bi?t ??n v?i ??i ng? Bác s? khám ch?a b?nh v? da chuyên nghi?p mà còn khi?n nhi?u ng??i tin yêu b?i tích c?c t? ch?c các ch??ng trình, ho?t ??ng c?ng ??ng ý ngh?a cho con tr?.

?ông y Chân Nguyên - ??m m?m nh?ng ??c m?

Nhân ngày Qu?c t? thi?u nhi 1/6 qua, Trung tâm da li?u Chân Nguyên ?ã ?? l?i r?t nhi?u c?m xúc, k? ni?m khó quên v?i các bé và cha m? khi ??n tham gia ch??ng trình.

Phòng khám Chân Nguyên tin r?ng “Thành công ngày mai b?t ??u t? ??c m? hôm nay”, và s? h?u làn da m?n màng kh?e m?nh s? giúp con t? tin ?? t?ng b??c ??t ???c nh?ng thành công ?y. Ch??ng trình “Vì Làn Da Tr? Nh?” t? ch?c vào ngày 1/6 - 3/6 t?i Trung tâm Da li?u Chân Nguyên v?a qua khuy?n khích các b?c ph? huynh và bé chia s? nh?ng gi?c m? ??ng th?i không ng?ng nuôi d??ng và ch?p cánh nh?ng m? ??c ?y.

Chân Nguyên ??ng hành bên cha m? ?? các bé luôn ???c h?nh phúc, vui v? khi lo?i b? các b?nh ngoài da. Ch??ng trình ??c bi?t “Vì Làn Da Tr? Nh?” nhân k? ni?m Qu?c t? thi?u nhi ?ã ?? l?i nh?ng xúc c?m t?i nhi?u gia ?ình có con nh?:

  • - Trung tâm da li?u Chân Nguyên h? tr? 4 thang thu?c t?m tr? giá 500.000 VN? cùng các ph?n quà h?nh phúc cho bé t?i phòng khám.
  • - Ch??ng trình áp d?ng cho các b?nh nhi t? 0 - 10 tu?i và ???c t? ch?c t? 01/06 ??n 03/06

Bên c?nh nh?ng ph?n quà h?t s?c ý ngh?a, các bé và cha m? còn t? tay ghi l?i nh?ng ??c m? vào m?u gi?y nh? nh? mu?n g?i g?m nh?ng n?i ni?m trong lòng:

“Con ??c mình mau kh?i b?nh ngoài da và ??c c? nhà mình kh?e m?nh. Chúc Trung tâm Chân Nguyên ch?a ???c kh?i b?nh cho nhi?u b?nh nhân nh? con ?? b? m? không lo l?ng n?a, con có th? kh?e m?nh làm nhi?u ?i?u con thích" - Chia s? t? bé Hoàng Minh (10 tu?i, Hà N?i).

“M? mong con có làn da ??p, kh?e m?nh, không còn ng?a. Nh?ng lúc nhìn con gãi m? r?t th??ng. C?u mong m?i ?i?u t?t ??p s? ??n v?i con! Thiên th?n nh? c?a m?!” - Chia s? t? m? Nguy?n Th? Ph??ng nh? nói lên ??c mong c?a bi?t bao ng??i.

Trung tâm da li?u Chân Nguyên - Làn da kh?e, ch?p cánh ??c m? con tr?

Bà Nguy?n Th? Ph??ng, Giám ??c Trung tâm da li?u Chân Nguyên chia s?: “???c nhìn các bé và cha m? vui c??i khi không còn khó ch?u b?i nh?ng b?nh ngoài da, chính là ??ng l?c ?? trung tâm c? g?ng h?n m?i ngày.”

???c bi?t, phòng khám ?ông y Chân Nguyên s? còn ti?p t?c th??ng xuyên t? ch?c các ho?t ??ng ch?m sóc và b?o v? làn da bé v?i m?c ?ích giúp con tr? kh?e m?nh h?n m?i ngày, nuôi d??ng nh?ng ??c m? c?a con.

Ch??ng trình k?t thúc ?? l?i cho các bé và cha m? nh?ng ni?m vui và hy v?ng vào t??ng lai t?t ??p h?n. C?ng ?? l?i cho toàn th? nhân viên phòng khám Chân Nguyên ??ng l?c l?n h?n làm vi?c và ti?p t?c chia s? cho c?ng ??ng.

M?c dù “Vì làn da tr? nh?” ch? là m?t ho?t ??ng nh?, nh?ng v?i ý ngh?a c?a nó s? c? v? tinh th?n các em nh? và cha m?, giúp chia s? ??ng l?c v?i nh?ng ??n v? khác c?ng hi?n cho xã h?i nhi?u h?n. Chân Nguyên mong mu?n s? mang ??n m?t mùa hè ??y ý ngh?a ??i v?i các em và c? các b?c ph? huynh, ?? nh?ng ??c m? c?a con tr? ???c nuôi d??ng và phát tri?n v?ng ch?c.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên - Giúp con có làn da kh?e, v??n cao nh?ng ??c m?!

  • ??a ch?: S? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i
  • ?i?n tho?i: 0988.016.220

Link bài g?c: https://www.nguoiduatin.vn/dong-y-chan-nguyen-noi-chap-canh-uoc-mo-con-tre-a441997.html

Nh?ng thông tin khác v? TT Chân Nguyên

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen

http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen

http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen

https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen

http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen

http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/

https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen

https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen

http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen

https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/

https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/

http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen

https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen

https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen

https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/

http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen

http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen

http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen

http://www.ha.ae/web/dongychannguyen

http://www.cened.it/web/dongychannguyen

https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen

https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen

https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen

http://www.curit.it/web/channguyen

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen

https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen

http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen

https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen

http://sostrader.it/web/dongychannguyen

http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen

http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen

https://www.siose.es/web/dongychannguyen

https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/

https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen

http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen

https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen

https://www.instagram.com/dongychannguyen/

https://www.linkedin.com/company/dongychannguyen/about/

https://www.pinterest.com/dongychannguyen/

https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/

https://dongychannguyen.tumblr.com/

https://www.reddit.com/user/dongychannguyen

https://dongychannguyen.medium.com/

https://dongychannguyen.business.site/

https://vk.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.blogspot.com/

https://dongychannguyen.home.blog/

https://linkhay.com/u/dongychannguyen

https://sites.google.com/view/dongychannguyen/

https://www.behance.net/dongychannguyen

https://dongychannguyen.hatenablog.com/

https://dongychannguyen.webflow.io/

https://dongychannguyen.over-blog.com/

http://dongychannguyen.simplesite.com/

https://gumroad.com/dongychannguyen

https://dashburst.com/dongychannguyen/

http://upvidhansabhaproceedings.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.ospedalesacrocuore.it/vi/web/dongychannguyen

https://creodias.eu/web/dongychannguyen/

https://fondazionearching.it/web/dongychannguyen

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/dongychannguyen

https://clickon.extrasys.it/web/dongychannguyen/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=14071

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/de_DE/web/dongychannguyen

https://ehealth.serres.gr/web/dongychannguyen/

http://www.cementomagno.com:8080/web/dongychannguyen

https://portal.squ.edu.om/web/dongychannguyen

http://sgm.controlminero.gob.ec/web/dongychannguyen/

https://www.investinextremadura.com/web/dongychannguyen/kienthucsuckhoe

http://intranet.immobilierela.be/web/dongychannguyen

http://services.fepem.fr/web/dongychannguyen

http://www.grupoagroempresa.com.ar/web/dongychannguyen/

http://riffster.omegabit.com/web/dongychannguyen

https://versus.esmo.sk/web/dongychannguyen

https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/dongychannguyen/

http://www.laziocreativo.it/web/dongychannguyen

http://zzdosp.zhangzidao.cn/web/dongychannguyen

https://talentmaschine.de/web/dongychannguyen

https://hcen.salud.uy/web/dongychannguyen/

https://www.dharmaoverground.org/web/dongychannguyen/

http://www.mondiamediamena.com/web/dongychannguyen/

https://www.sbbe-edu.gr/web/dongychannguyen/

http://www.eklipse-mechanism.eu/web/dongychannguyen/

https://entreprises.cnmsante.fr/web/dalieuchannguyen

https://www.metajsolution.it/web/dongychannguyen

http://capitoloprovinciale.provinciaromanafbf.it/web/dongychannguyen/

https://cityofkozani.gov.gr/web/dongychannguyen/

https://www.medicaltopjobs.de/web/dongychannguyen/

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/dongychannguyen/

http://meschadmin.suggesto.eu/web/dongychannguyen/

http://www.cnss.tn/en/web/dongychannguyen/

https://www.pugliaxp.it/web/dongychannguyen/

https://www.aarogyasri.telangana.gov.in/web/dongychannguyen/

http://www.odrportal.hu/web/dongychannguyen/

https://siigap.cjneamt.ro/web/dongychannguyen

http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/dongychannguyen

http://wiedza.imp.lodz.pl/web/dongychannguyen

http://rg.ipm.edu.mo/web/dongychannguyen/

http://sd-50592.dedibox.fr/web/dongychannguyen

https://casprod.lgaq.asn.au/web/dongychannguyen/

http://krasnodar.litemedica.ru/web/dongychannguyen

https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/web/user.46547887

http://www.apsppievedibono.it/web/dongychannguyen

http://portal.cover-zzp.nl/web/dongychannguyen

http://portal.cover-rb.nl/web/dongychannguyen

https://ovk-group.ru/web/dalieuchannguyen

http://179.27.60.196/web/dongychannguyen/

https://geoportal.kraj-lbc.cz/web/dongychannguyen

http://folkartery.math.bas.bg/web/dongychannguyen/

https://sparc-robotics-portal.eu/web/dongychannguyen

http://www.sunflowerbeautysalon.co.za/sr_RS_latin/web/dongychannguyen/suckhoe?p_p_auth=LVOwOA48&p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

https://www.webapps.lrz.de/web/dongychannguyen/

https://learn.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/

https://portal.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/home?p_auth=aoKcPJJF&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

https://stpeterline.com/en/web/dalieuchannguyen

http://bim.shjx.org.cn/web/dalieuchannguyengmail.com

http://www.caballotambo.com/web/dongychannguyen

http://empleo.nortempo.com/web/dongychannguyen

http://portal.cover-aov.nl/web/dongychannguyen/

http://www.cover-coach.nl/web/dongychannguyen/

http://securefile.co/web/dongychannguyen

https://greenwaterdivers.nrgie.net/web/dongychannguyen

https://radio-channel10.de/web/dalieuchannguyen/

https://innovation.cccb.org/web/dongychannguyen

http://fbpidi.gov.et/web/dongychannguyen/

https://www.rakennerahastot.fi/web/dalieuchannguyen

http://wsguardian.co/web/dongychannguyen

http://www.pullmancosta.cl/web/dongychannguyen

http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/dalieuchannguyen

http://www.1080.vn/web/dongychannguyen

https://www.budapestkozut.hu/web/dongychannguyen/

https://www.eco2cir.eu/web/dongychannguyen/blog?p_auth=8wBZre2i&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

Comments
Trackback URL: