Language Language

Blogs Blogs

«Back

Trang web t? v?n tu?i hoa tr?c tuy?n

Trang web tuvantuoihoa.org.vn là trang web dành cho v? thành niên. ??n v?i trang web, b?n có th? tìm ki?m thông tin; G?i các câu h?i và th? cho chúng tôi ?? ???c th?o lu?n/t? v?n; Nh?n ???c thông tin, ki?n th?c ho?c t? v?n v? HIV/AIDS, các b?nh lây truy?n qua ?u?ng tình d?c, phòng tránh thai, các m?i quan h?, giao ti?p và còn nhi?u ch? ?? khác n?a.

M?c tiêu c?a trang web

D? án này ???c th?c hi?n ?? nâng cao nh?n th?c và hi?u bi?t c?a v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n tình d?c. Vi?c này bao g?m:

  • Giúp v? thành niên có ???c thông tin chính xác v? k? n?ng cu?c s?ng và s?c kho? sinh s?n tình d?c.
  • T?o ra m?t di?n ?àn cho v? thành niên tìm ki?m ki?n th?c, th?o lu?n nâng cao hi?u bi?t c?a h? và h? có kh? n?ng t? gi?i quy?t các v?n ?? cá nhân c?a mình.
  • Cung c?p d?ch v? t? v?n bí m?t và d?u tên cho v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n và tình d?c.
  • T?ng c??ng n?ng l?c cho các cán b? y t? và nhân viên d? án trong vi?c cung c?p d?ch v? t? v?n, c?ng c? m?i quan tâm c?a h? ??i v?i ho?t ??ng t? v?n, ch?m sóc s?c kho? sinh s?n và tình d?c cho v? thành niên.

Chi ti?t v? d? án các b?n có th? xem t?i: http://www.adravietnam.org/

Nhà t?i tr? trang web

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c th?c hi?n là nh? có s? tài tr? c?a nhân dân Australia thông qua ADRA Australia

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c lâm (ADRA) là m?t T? ch?c Phi Chính ph? Qu?c t? có các ho?t ??ng t?i Vi?t Nam t? n?m 1988 và chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 1992.

T? khi chính th?c thành l?p v?n phòng t?i Vi?t Nam n?m 1992, ADRA t?i Vi?t Nam ?ã th?c thi g?n 100 d? án trên h?n 50 t?nh thành c?a Vi?t Nam. Phù h?p v?i xu h??ng c?a m?ng l??i ADRA toàn c?u, các ch??ng trình c?a ADRA t?i Vi?t Nam tr? nên t?ng c??ng t?p trung vào các nhu c?u v? l?nh v?c y t? bao g?m ch?m sóc bà m? mang thai, s?c kho? sinh s?n tình d?c v? thành niên, HIV/AIDS, c? s? h? t?ng và xây d?ng n?ng l?c.

C? trên toàn c?u và ? Vi?t Nam, ADRA có m?t h? th?ng r?t m?nh v? l?p ch??ng trình y t? d?a vào sáng ki?n ??nh h??ng c?ng ??ng bao g?m t?p hu?n v? s?c kho? sinh s?n tình d?c, ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng ng??i s?ng chung v?i HIV/AIDS. ADRA c? g?ng ??m b?o tính công b?ng v? l?i ích c?a ch??ng trình cho các thành viên d? b? t?n th??ng nh?t c?a c?ng ??ng ? n?i mà nó ho?t ??ng.

T? ch?c ADRA

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c Lâm là m?t t? ch?c nhân ??o toàn c?u c?a H?i thánh C? ??c Ph?c Lâm th? hi?n tình yêu và lòng nhân t? c?a Chúa.

S? m?nh c?a ADRA

ADRA chung tay v?i nh?ng ng??i nghèo và ng??i g?p hoàn c?nh khó kh?n ?? làm nên m?t s? thay ??i công b?ng và tích c?c thông qua vi?c nâng cao s? h?p tác và hành ??ng có trách nhi?m.

T?m nhìn c?a ADRA

ADRA là m?t m?ng l??i hi?u qu?, chuyên nghi?p và luôn h?c h?i th? hi?n tính minh b?ch và s? liêm chính. ADRA ti?p c?n các qu?c gia, trao quy?n và lên ti?ng vì nh?ng ng??i y?u th? và có nguy c? b? r?i ro nh?m ??t ???c s? thay ??i b?n v?ng, ?o l??ng ???c và có ?? tài li?u d?n ch?ng trong cu?c s?ng và trong xã h?i.

??n v? ?i?u hành

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c ???c ?i?u hành và qu?n lý b?i Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng.

Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh la? tô? ch??c tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng, th??c hiê?n ch??c n?ng tham m?u giu?p Gia?m ?ô?c S?? Y tê? qua?n ly? Nha? n???c vê? công ta?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh bao gô?m ca?c li?nh v??c: qui mô dân sô?, c? câ?u dân sô? va? châ?t l???ng dân sô?, chi? ?a?o va? th??c hiê?n ca?c hoa?t ?ô?ng chuyên môn nghiê?p vu? vê? Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh trên ?i?a ba?n ti?nh.

Chi cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh ti?nh chi?u s?? chi? ?a?o, qua?n ly? vê? tô? ch??c, biên chê? va? công ta?c cu?a S?? Y tê?, ?ô?ng th??i chi?u s?? chi? ?a?o, h???ng dâ?n, kiê?m tra vê? nghiê?p vu? cu?a Tô?ng cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh thuô?c Bô? Y tê?. Chi ti?t v? c? c?u t? ch?c và ?i?u hành website tuvantuoihoa.org.vn xem t?i https://tuvantuoihoa.org.vn/co-cau-to-chuc

Chúng tôi hy v?ng nh?n ???c s? h? tr?, các ý ki?n ?óng góp ?? c?i thi?n n?i dung và b? c?c c?a trang web này. Xin hãy liên h? và h?p tác cùng chúng tôi chia s? các ý t??ng c?a các b?n v?i trang web “T? v?n Tu?i hoa”.

K?t n?i v?i t? v?n tu?i hoa qua m?ng xã h?i

https://congnghe.tuoitre.vn/tu-van-tuoi-hoa-truc-tuyen-40318.htm
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/27288/trang-web-c7911%3Ba-nh7919%3Bng-quot%3Bchuy7879%3Bn-kho-noiquot%3B

http://vnu.edu.vn/eng/?C1635/N2665/page8

https://ngoisao.net/thoi-cuoc/bat-benh-online-2473650.html

https://www.facebook.com/tuvantuoihoavn/

https://twitter.com/TVnTuiHoa1

https://www.instagram.com/tuvantuoihoavn/

https://www.linkedin.com/in/tuvantuoihoavn/

https://www.pinterest.com/tuvantuoihoavn/

https://soundcloud.com/tuvantuoihoavn

https://myspace.com/t.v.n.tu.i.hoa

https://www.youtube.com/channel/UCKvLF8WX3HgkVPOjA5KlJMA

https://tuvantuoihoavn.tumblr.com/

https://about.me/tuvantuoihoavn

https://trello.com/tuvantuoihoavn

https://www.reddit.com/user/tuvantuoihoavn/

https://tuvantuoihoavn.medium.com/

https://www.scoop.it/u/tuvantuoihoavn-gmail-com

https://www.quora.com/profile/Tu%E1%BB%95i-Hoa-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n

https://www.evernote.com/shard/s342/client/snv?noteGuid=5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1&noteKey=c0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs342%2Fsh%2F5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1%2Fc0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&title=T%25C6%25B0%2BV%25E1%25BA%25A5n%2BTu%25E1%25BB%2595i%2BHoa

https://www.flickr.com/people/189421050@N02/

https://www.plurk.com/tuvantuoihoavn

https://www.instapaper.com/p/tuvantuoihoavn

https://www.mixcloud.com/tuvantuoihoavn/

https://speakerdeck.com/tuvantuoihoavn

https://angel.co/u/tuvantuoihoavn

https://digg.com/@tuoi-hoa-tu-van43979

https://www.indiegogo.com/individuals/24211303

https://vi.gravatar.com/tuvantuoihoavn

https://500px.com/p/tuvantuoihoavn

https://ask.fm/tuvantuoihoavn

https://www.behance.net/tvntuihoa

https://www.codecademy.com/profiles/tuiHoaTVn9313673090

https://www.couchsurfing.com/users/2013352689

https://getpocket.com/@9c4T2A8cg040Vpb03cdZW6bdcFp9gb884d1C77i667T5b0Ri739c3D8ahM1ya7c1

https://www.goodreads.com/user/show/118851406-tuvantuoihoavn

https://issuu.com/tuvantuoihoavn

https://www.lonelyplanet.com/profile/tuvantuoihoavn545874

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/19067016?s_tid=gn_comm

https://www.reverbnation.com/artist/tuvantuoihoavn

https://stackoverflow.com/users/story/13994497

https://www.threadless.com/@tuvantuoihoavn/activity

https://dribbble.com/tuvantuoihoavn

https://vimeo.com/tuvantuoihoavn

https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5nNYJ87mZdxzF97GU7HJRSD4AIY5HdBN8OBVt-WFOvhNa__0tPAe5xQ3Or-mPi_13858cx3fn5_b9qgyxZi7NtqrDbRxrjCoV2C--Gz_GqkoOI-T4&user=3LK7dnwAAAAJ

https://www.producthunt.com/@tu_i_hoa_t_v_n

https://orcid.org/0000-0001-9950-8004

http://www.video-bookmark.com/user/tuvantuoihoavn

http://www.socialbookmarkssite.com/user/tuvantuoihoavn

https://www.deviantart.com/tuvantuoihoavn

https://tuvantuoihoavn.livejournal.com/profile

http://www.authorstream.com/tuvantuoihoavn/

http://www.folkd.com/user/tuvantuoihoavn

https://slashdot.org/~tuvantuoihoavn

https://profile.hatena.ne.jp/tuvantuoihoavn/

https://www.ohay.tv/profile/tuvantuoihoavn

https://write.as/obu3ifhxhmudcvjy.md

https://weheartit.com/tuvantuoihoavn

https://www.wishlistr.com/tuvantuoihoavn

https://ello.co/tuvantuoihoavn

https://social.msdn.microsoft.com/Profile/T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20Tu%E1%BB%95i%20Hoa

https://gitlab.com/tuvantuoihoavn

https://band.us/page/80746473

https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/78349

https://giphy.com/channel/tuvantuoihoavn

https://www.intensedebate.com/profiles/tuvantuoihoavn

https://stocktwits.com/tuvantuoihoavn

https://community.ultimaker.com/profile/405550-tuvantuoihoavn/

http://www.mobypicture.com/user/tuvantuoihoavn/view/20824086

https://www.videomaker.com/author/tuvantuoihoa/

https://wanelo.co/tuvantuoihoavn

https://tinychat.com/room/tuvantuoihoavn

https://edocr.com/user/tuvantuoihoavn

https://forums.digitalcameraworld.com/members/tuvantuoihoavn.3104/#about

https://www.play.fm/tuvantuoihoavn

https://www.misterpoll.com/users/604768

https://www.gamespot.com/profile/tuvantuoihoavn/about-me/

https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/27207180

https://www.spreaker.com/user/13435822

https://www.blogtalkradio.com/tuvantuoihoavn

https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1200894

https://visual.ly/users/tuvantuoihoavn/portfolio

https://seekingalpha.com/user/52726759/followers

https://myanimelist.net/profile/tuvantuoihoavn

https://www.raspberrypi.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=353468

http://www.cplusplus.com/user/tuvantuoihoavn/

https://slides.com/tuvantuoihoavn

https://tinhte.vn/members/tuvantuoihoavn.2764482/

https://www.handheld.com.vn/members/tuvantuoihoavn.403095/#about

http://forum.diadiemanuong.com/home/users/162595/?tab=activitystream&type=user#activitystream

https://www.2banh.vn/members/tuvantuoihoavn.99713/

https://www.localguidesconnect.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1288452

https://sketchfab.com/tuvantuoihoavn

https://tapas.io/tuvantuoihoavn

https://www.question2answer.org/qa/user/tuvantuoihoavn

https://talk.plesk.com/members/tuvantuoihoavn.214179/#about

https://nootheme.com/forums/users/tuvantuoihoavn/edit/?updated=true

https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://sc.hkex.com.hk/TuniS/tuvantuoihoa.org.vn

https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://qatar.vcu.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/

https://clubs.london.edu/click?r=https://tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.advancedtherapyinfo.gov.hk/gb/unigb//tuvantuoihoa.org.vn/

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/tuvantuoihoa.org.vn/

Next
Comments
Trackback URL: